Environmental Header
Měření je podstatnou součástí přístupu společnosti Nikwax k ochraně životního prostředí. Bez měření bychom nevěděli, zda naše zásady fungují.

Světový lídr v bezpečné, vysoce výkonné impregnaci, čištění a úpravě outdoorového vybavení

 

Ekologické indikátory

Zaměření na neustálé zlepšování

Environmental Indicators

Měření vlastní ekologické stopy je významným prvním krokem, pokud se snažíte svou stopu snížit. Bez měření není možné zjistit, zda naše zásady fungují, a tedy zda je dobré pokračovat, nebo zda je třeba zkusit něco jiného. Společnost Nikwax nyní má k dispozici data za několik let, která ukazují zlepšení v některých oblastech, ale jen nepatrné změny v jiných oblastech. Zveřejňujeme tyto údaje na internetu a jsme otevřeni veřejnému dohledu a kritice. Doufáme při tom, že tato transparentnost povede k tomu, že se všichni v naší firmě budou soustředěně zamýšlet nad dalšími možnostmi inovací v našich strategiích, jejichž cílem je snížení dopadu na životní prostředí.

Tyto statistiky ukazují, jak se naše úspěšnost vyvíjí v čase. Nelze je však bez dalších přepočtů srovnávat se statistikami jiných společností, pokud není jisté, že používají stejnou metodologii. Je také třeba zvážit možné rozdíly mezi provozními podmínkami různých společností. Pokud jde například o energii, můžeme měřit pouze naši vlastní spotřebu a nikoliv spotřebu našich dodavatelů či poskytovatelů služeb. Jiné společnosti mohou outsourcovat energeticky náročné procesy, jako je výroba, plnění či tisk.

Když myší najedete na popisky v grafu, zobrazí se vám podrobnější komentáře.

Informace o tomto grafu

 

Na tomto grafu jsou vidět naše primární emise oxidu uhličitého způsobené používáním plynu a elektrické energie, paliva pro firemní automobily a letecké přepravy zaměstnanců. Graf nezahrnuje emise oxidu uhličitého spojené s činností našich externích dodavatelů a poskytovatelů služeb.

Postupným přechodem na „zelené tarify energie“ se snažíme o to, aby stále více námi spotřebovávané elektrické energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. V současné době však nemáme možnost nakupovat elektřinu, která je zaručeně ze 100 % vyrobena z obnovitelných zdrojů bez jakéhokoliv doplnění konvenčními zdroji. V důsledku toho zveřejňujeme dvě statistiky: Modrá křivka znázorňuje, jak by emise CO2 vypadaly, kdybychom nepoužívaly zelený tarif energie, a zelená křivka znázorňuje emise CO2 po zohlednění používání zelených tarifů elektrické energie, nicméně s tou výhradou, že tyto hodnoty nemusejí být zcela přesné.

Pro účely kompenzování oxidu uhličitého prostřednictvím organizace World Land Trust používáme vyšší čísla znázorněná modrou křivkou. Je tak zajištěno, že financujeme více než dost obnovy a ochrany deštných pralesů, abychom vykompenzovali své emise.

Přehled metodologie

 

Tým Environmentální management shromažďuje z celé naší společnosti údaje o spotřebě plynu, elektrické energie, benzínu a nafty a o cestování letadly. Za použití standardních převodových poměrů stanovených britským Ministerstvem životního prostředí, potravin a zemědělství (DEFRA) se pak tyto různé zdroje energie přepočítají na ekvivalent CO2. Používané převodové poměry jsou k dispozici na webu DEFRA.

Tyto hodnoty zahrnují primární emise CO2 související s naším vlastním provozem. Je důležité poznamenat, že další emise produkují naši externí dodavatelé a poskytovatelé služeb, které nemůžeme do našich vlastních reportů zahrnout. Například část emisí CO2 vyprodukovaných naším poskytovatelem kurýrních služeb vzniká v důsledku činností prováděných pro společnost Nikwax, ale nejsou k dispozici přesná data o tom, jak velká tato část je.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně metodologie použité při sestavování tohoto grafu, obraťte se prosím na tým Environmentální management společnosti Nikwax.

Informace o tomto grafu

Na tomto grafu je vidět, kolik plynu a elektrické energie spotřebováváme pro naše administrativní a výrobní budovy ve Spojeném království v poměru k vyrobeným produktům. Modrá křivka představuje měsíční hodnoty, které v průběhu roku výrazně kolísají podle ročních období. Zelená křivka je pohyblivý průměr za dvanáct měsíců, který nám poskytuje lepší indikátor celkového trendu. Snažíme se dosáhnout klesajícího trendu, který by byl známkou toho, že jsme v průběhu času stále efektivnější.

Tuto váženou statistiku používáme namísto celkové spotřeby, protože nám umožňuje posoudit efektivitu spotřeby energie bez ohledu na růst společnosti. Celková spotřeba není pro posouzení efektivity příliš užitečná, neboť roste a klesá podle toho, jaké máme tržby. To, na čem nám záleží, je co nejefektivnější využívání energie, ať už máme tržby jakékoliv.

Statistika však není dokonalá a průběžné změny mohou být způsobeny i jinými faktory než efektivitou. Pokud bychom například outsourcovali plnění láhví, energie využívaná k provozu této výrobní linky by interně již nebyla zaznamenávána, a celý proces by tak vypadal efektivnější. Kdykoliv se v grafu vyskytnou výrazné změny, snažíme se přidat komentář vysvětlující možné důvody včetně toho, zda došlo ke změně v outsourcingu.

Naše celková spotřeba energie, včetně dopravy, sloučí k výpočtu našich emisí oxidu uhličitého, které pak kompenzujeme finanční podporou programů organizace World Land Trust na opětovné vysazování lesů. Tato data jsou uvedena v samostatném grafu.

Přehled metodologie

Na všech našich britských pracovištích každý měsíc provádíme odečty elektrické energie a plynu. Zde uvedená spotřeba energie vyplývá z výroby, vytápění budov, napájení počítačů, osvětlení atd. Statistika zatím neudává spotřebu energie na našich pobočkách v USA a Polsku, ale dá se předpokládat, že bude vzhledem k nepatrné velikosti těchto poboček zanedbatelná. Některé z budov zahrnutých v tomto měření rovněž sdílí naše sesterská společnost Páramo. Veškeré budovy, které využívají pouze zaměstnanci společnosti Páramo, byly z měření vyloučeny.

Naše výrobní týmy nám každý měsíc poskytují reporty o počtu vyrobených litrů konečných produktů. Do těchto hodnot jsou zahrnuty všechny výrobní linky. Poté měsíční hodnotu spotřebované elektrické energie vydělíme počtem vyrobených litrů, a získáme tak výše uvedená data.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně metodologie použité při sestavování tohoto grafu, obraťte se prosím na tým Environmentální management společnosti Nikwax.

Informace o tomto grafu

 

Na tomto grafu je znázorněn počet gramů obalového materiálu na litr produktu pro naše tři nejprodávanější výrobky. Uvedené údaje pokrývají více než 60 % prodaných kusů a pracujeme na tom, aby se do statistik dostal i zbytek nabízených výrobků.

Jednotlivé produkty jsou k dostání v různých velikostech a typech, z nichž každý má jiný poměr obalového materiálu a produktu samotného. Výše uvedený údaj představuje vážený průměr podle počtu prodaných kusů jednotlivých typů. Snažíme se dosáhnout klesajícího trendu, který by byl známkou toho, že jsme v průběhu času co do balení stále efektivnější.

Poměr obalového materiálu vůči výrobku samotnému můžeme snižovat třemi hlavními způsoby. Zaprvé můžeme těžší nádoby jako láhve nahradit lehčími nádobami, jako jsou sáčky. Zadruhé se v prodeji můžeme zaměřit na objemnější nádoby, které jsou obvykle efektivnější než menší nádoby. A zatřetí se můžeme snažit dosáhnout vyšší koncentrace našich produktů tak, aby zákazník mohl stejné množství ještě víc využít.

Přehled metodologie

 

Tým Environmentální management společnosti Nikwax tuto statistiku sestavuje jednou ročně a používá v ní údaje o tržbách v kombinaci s měřeními, která se provádějí v rámci kontroly kvality. Nejprve se poměr obalového materiálu vůči produktu pro jednotlivé velikosti nádob vypočítá tak, že se hmotnost nádoby vydělí plnicím objemem. Pokud v porovnání s výchozím rokem došlo ke změně koncentrace produktu, plnicí objem se podle toho upraví. Poměr pro jednotlivé velikosti nádob se poté vynásobí procentem všech litrů prodaných v dané velikosti. Výsledné hodnoty pro všechny velikost se potom sečtou, a vznikne tak konečná statistika.

Kalkulaci provádíme tímto způsobem, protože nás zajímá, které typy a velikosti nádob jsou nejméně efektivní. Stejné statistiky by však bylo možné dosáhnout také vydělením celkové hmoty veškerého použitého obalového materiálu celkovým počtem prodaných litrů.

Jak již bylo uvedeno, statistika v současné době odráží pouze naše tři neprodávanější výrobky. Ty představují více než 60 % veškerých tržeb a pracujeme na tom, aby se do měření dostal i zbytek nabízených výrobků.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně metodologie použité při sestavování tohoto grafu, obraťte se prosím na tým Environmentální management společnosti Nikwax..

Informace o tomto grafu

 

Na tomto grafu je vidět, kolik vody spotřebováváme na našich britských pobočkách v poměru k vyrobeným produktům. Modrá křivka představuje měsíční hodnoty, které v průběhu roku výrazně kolísají podle ročních období. Červená křivka je pohyblivý průměr za dvanáct měsíců, který nám poskytuje lepší indikátor celkového trendu. Snažíme se dosáhnout klesajícího trendu, který by byl známkou toho, že jsme v průběhu času stále efektivnější.

Tuto váženou statistiku používáme namísto celkové spotřeby, protože nám umožňuje posoudit efektivitu spotřeby vody bez ohledu na růst společnosti. Celková spotřeba není pro posouzení efektivity příliš užitečná, neboť roste a klesá podle toho, jaké máme tržby. To, na čem nám záleží, je co nejefektivnější využívání vody, ať už máme tržby jakékoliv.

Statistika však není dokonalá a průběžné změny mohou být způsobeny i jinými faktory než efektivitou. Pokud bychom například outsourcovali plnění, voda využívaná k vyplachování této výrobní linky by interně již nebyla zaznamenávána, a celý proces by tak vypadal efektivnější. Kdykoliv se v grafu vyskytnou výrazné změny, snažíme se přidat komentář vysvětlující možné důvody včetně toho, zda došlo ke změně v outsourcingu.

Přehled metodologie

Na všech našich britských pracovištích každý měsíc provádíme odečty vody. Zde uvedená spotřeba vody vyplývá z výroby, plnění láhví, používání toalet a pitné vody apod. Statistika zatím nezahrnuje spotřebu vody na našich pobočkách v USA a Polsku, ale dá se předpokládat, že bude vzhledem k nepatrné velikosti těchto poboček zanedbatelná. Některé z budov zahrnutých v tomto měření rovněž sdílí naše sesterská společnost Páramo. Veškeré budovy, které využívají pouze zaměstnanci společnosti Páramo, byly z měření vyloučeny.

Naše výrobní týmy nám každý měsíc poskytují reporty o počtu vyrobených litrů konečných produktů. Do těchto hodnot jsou zahrnuty všechny výrobní linky. Poté měsíční hodnotu spotřebované vody vydělíme počtem vyrobených litrů, a získáme tak výše uvedená data.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně metodologie použité při sestavování tohoto grafu, obraťte se prosím na tým Environmentální management společnosti Nikwax.