Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Jak všechno zaèalo

Nick Brown, Biography

V roce 1977 vynalez Nick Brown výrobek, který byl naprostou revolucí v impregnování obuvi: Našel odpovìï na otázku jak zùstat za deštivého poèasí venku suchý.

Jaký že to byl výrobek? Byl to impregnaèní vosk na koženou obuv, který nezmìkèoval kùži. Byl to pøedchùdce celé øady èistících a impregnaèních výrobkù Nikwax na bázi vody.

Dnes je Nikwax Waterproofing svìtoznámým výrobcem velké produktové palety èistících a impregnaèních výrobkù a všeobecnì známý pro výbornou kvalitu svých výrobkù, kterou znají jak výrobci odìvù a obuvi, tak prodejci a sportovní øetìzce z rozlièných sportovních oblastí.

Nick Brown chodil se svým otcem a s organizací YHA na túry po anglických kopcích již od svých 10 let. Narodil se roku 1954 a vyrostl v Kentu.

Za mlada putoval každý rok po Skotsku a byl velmi nespokojený s tehdy dostupnými impregnaèními prostøedky. Proto vynalezl svùj vlastní výrobek, který zajistil jeho botám nepromokavost a potøebnou péèi. Bylo dùležité, aby aplikace nezpùsobila zmìknutí kùže a aby byly boty vodoodolné. Nickùv vosk (odtud název Nikwax) byl zaèátkem jedné velmi úspìšné historie.