Scientists around the world work hard to build our understanding of the environment. Respect for science is an essential part of the Nikwax approach.
 

Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Filozofie a principy spolecnosti Nikwax

Propojení emocí a vedy

Vetšina lidí pripustí, že má k životnímu prostredí citový vztah. Ceníme si krásy prírody, vyhledáváme ji a je nám dobre, když ji najdeme. Když ji však nenajdeme a místo ní nalezneme jen znecištení a destrukci, jsme nevyhnutelne smutní. Takovýto emocionální radar je životne duležitou soucástí lidské povahy a je nejlepším motivacním prostredkem pro rešení ekologických problému.

City samotné nám však ne vždy poskytnou dostatecne hluboké porozumení. Zamestnance spolecnosti Nikwax stejne jako všechny ostatní lidi motivují emoce. Mimorádne si však ceníme také racionální analýzy. Bez vedy bychom nevedeli, co zpusobuje zmenu klimatu, nerozumeli bychom jedovatým chemickým látkám a sotva bychom meli povedomí o poctu prírodních druhu, kterým hrozí vyhynutí. Bez merení a experimentování bychom také nedokázali posoudit, zda jsou námi navržená rešení efektivní.

Ve spolecnosti Nikwax se snažíme sledovat aktuální informace o relevantních novinkách z vedy, abychom lépe porozumeli problémum a výzvám, kterým celíme. Kdykoliv implementujeme pravidla pro rešení nekterého z techto problému, je rovnež duležité mít možnost, jak merit úspešnost prijatých pravidel. Díky racionálnímu prístupu tak je zajišteno, že se naše kroky vyplatí nejen z emocionálního hlediska, ale že mají také skutecný prínos pro životní prostredí.

Co ekologie opravdu znamená?

Ekologie je dnes v móde, ale lidé mají ruzné predstavy o tom, co „ekologie“ opravdu znamená. Ve spolecnosti Nikwax máme zájem na tom, aby naši zákazníci vedeli, co „ekologie“ znamená pro nás, a aby podle toho posuzovali naše jednání. Zde uvádíme záležitosti, které považujeme za nejduležitejší.

Ochrana spotrebitelu a životního prostredí pred nebezpecnými chemickými látkami
Každá firma, která používá chemické látky, by se mela snažit, aby byly co nejbezpecnejší. To je zvlášte duležité u produktu pro následnou péci, jako jsou ty naše, které jsou urceny pro použití v domácnosti.
Chemická bezpecnost by se mela venovat ctyrem široce pojatým otázkám:

  • Je to pro me bezpecné práve ted? - Otráví me to, oslepí ci popálí? V Evrope a na trzích v dalších cástech rozvinutého sveta legislativa na ochranu spotrebitelu a oznacování produktu zajištuje pomerne dobrou ochranu.
  • Je to pro me bezpecné z dlouhodobého hlediska? - Zpusobí mi to rakovinu? Budu z toho mít chronické zdravotní problémy? Bude se to usazovat v mém tele (procesem bioakumulace)? Bude to mít vliv na mou plodnost? Nebudu pak schopen se ubránit chorobám? Legislativa na ochranu spotrebitelu je v této oblasti casto slabší.
  • Je to bezpecné pro životní prostredí práve ted? - Zabije to ryby, otráví mi to psa nebo zabrání rostlinám v rustu? V rozvinutých zemích by ekologická legislativa mela výstrahami a zákony chránit pred znecištením.
  • Je to bezpecné pro životní prostredí z dlouhodobého hlediska? - Zpusobí to globální oteplování nebo zmenu klimatu? Degraduje se to na chemické látky, které se v prírode nerozkládají, a dojde k bioakumulaci? Zpusobí to vyhynutí druhu? Sníží biodiverzitu? V tomto ohledu není legislativa vždy príliš nápomocná. Zavedení takovéto legislativy trvá velmi dlouho a je težké sledovat dodržování techto predpisu.

Kliknutím sem se mužete podívat na náš seznam zakázaných látek

Snaha o snížení našeho podílu na zmene klimatu
Ke zmene klimatu skutecne dochází, je zpusobována predevším clovekem a predstavuje velký problém jak pro lidi, tak pro ekosystémy. Ze všech lidí na svete neseme my v západním svete za tento problém nejvetší díl odpovednosti, a to z historického hlediska i z hlediska prítomnosti. Muže nám pripadat až zvrácené, že bohatství, které jsme nashromáždili spalováním fosilních paliv nám dodává pocit bezpecí pred vlivy zmeny klimatu, což snižuje naši motivaci k cinum. Smutná pravda je, že chudé cásti svetové populace nesou nejmenší odpovednost a mají nejmenší moc, avšak jsou vuci zmene klimatu nejvíce zranitelné. To je podle našeho názoru vážná chyba.

Ve spolecnosti Nikwax veríme, že k tomu, abychom se chovali ekologicky, je treba se ze všech sil snažit o zpomalení zmeny klimatu. Merení, kolik skleníkových plynu vyprodukujeme, je dobrý zacátek, ale je nutné na zjištené údaje nejak reagovat. Investice do efektivnejších technologií, zmena nehospodárného chování, volba obnovitelných zdroju energie a ochrana uhlíkových rezervoáru – to je jen nekolik príklad pozitivní kroku. Vedení kampaní, debat a vzdelávacích programu, hlasování ve volbách a úcast na demonstracích rovnež mohou pomoci k tomu, aby se veci daly do pohybu správným smerem. Kliknutím sem se mužete podívat na graf našich emisí CO2 a naší spotreby energie

Podpora ochrany prírodních ekosystému
V naší zatím poslední kapitole lidské historie se mnoho lidí chová, jako by svet prírody byl jen címsi navíc: docela hezkou vecí, která však je od základu méne duležitá než peníze a materiální vlastnictví.

Takovýto prístup však zanedbává skutecnost, že neporušené ekosystémy nám i dnes poskytují vše, co potrebujeme pro své nejzákladnejší potreby: regulaci vody, cistý vzduch, potravu, regulaci klimatu a ochranu pred prírodními katastrofami. Kdybychom meli stavet a platit stroje a infrastrukturu, které by poskytovaly všechny tyto služby zatím zajištované ekosystémem, byli bychom opravdu chudí.

Lidstvo však ze sveta prírody dostává mnohem víc než jen tyto hmatatelné služby – neco, co není tak snadno uchopitelné. Náš pocit, když vidíme sílu, diverzitu a prostou krásu života na této planete, a pomyšlení, že cokoliv, co kdy postavíme ci vyrobíme, se tomu nikdy nevyrovná. Uvedomení, že tento úžasný proces evoluce je také prícinou našeho vlastního stvorení a vedomí. Svet prírody predstavuje naši historii, prítomnost i budoucnost. Prírodní svet nejen udržuje naše tela pri živote, ale je také potravou pro naši mysl a našeho ducha. Je opravdu, opravdu duležité, abychom si tento svet zachovali. Kliknutím sem se mužete dozvedet, co deláme pro ochranu životního prostredí

Zodpovedný prístup k odpadu
Odpad je ošklivý a muže být nebezpecný. Plastový odpad predstavuje zvlášt velký problém, protože je odolný vuci biodegradaci. Velké množství výrobku a obalových materiálu koncí na skládkách, což vyžaduje vyhloubení nezanedbatelného množství pozemku, které bude možné naplnit odpadky. Významné jsou také náklady na energii a emise oxidu uhlicitého související s prepravou odpadu k likvidaci nebo i recyklaci.

Spolecnost Nikwax verí, že k tomu, aby firma byla ekologická, je treba se snažit o dve veci. Zaprvé snižovat celkové množství obalového materiálu, které na její produkty pripadá, a zadruhé zvyšovat používání recyklovaných a recyklovatelných materiálu ve výrobcích, obalových materiálech i kancelárských potrebách. Kliknutím sem se mužete podívat na údaje o efektivite našich obalových materiálu

Vedení kampaní za zmenu v širších vrstvách spolecnosti
Ekologické uvedomení spolecnosti Nikwax vychází od jejího zakladatele a vlastníka Nicka Browna. Firma, kterou vybudoval, odráží jeho vlastní presvedcení. Vetšina ostatních firem se musí zodpovídat akcionárum, jejichž hlavní pohnutkou pro investování do dané spolecnosti je zisk. Proto se domníváme, že prumyslu není možné verit, že se bude sám regulovat, pokud jde o otázky ekologie. Je tak nezbytne nutné, aby volici dávali mandát vládám, které se nebudou bát nepopulárních rozhodnutí, zdaní velké znecištovatele a nastaví opatrení motivující k vyšší efektivite a inovacím ekologických technologií.

Aby se ekologická odpovednost dostala na vyšší prícky politických priorit, spolecnost jako celek si musí být více vedoma stávající situace a být o ní lépe informována. Spolecnost Nikwax verí, že podpora verejné diskuze, vetší propagace ekologických témat a lepší porozumení na strane verejnosti rovnež nezbytne patrí k ekologickému prístupu. Kliknutím sem mužete prejít na naši stránku Kampane a vzdelávání