Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Frequently Asked Questions

Pro odpovìï na Vaše otázky kliknìte zde.

praní v praèce a èištìní

Jak lze poznat, že DWR již není v poøádku?

Kondenzace - pøi velké zátìži, když se v odìvech zadržuje vlhkost a teplo, lze na membránì docházet ke tvorbì kondenzátu. V nìkterých pøípadech se vytváøí tolik tekutiny, až Vám mùže pøipadat,že je buï membrána nebo ochranná vrstva narušena a propouští.

Redukovaná prodyšnost - voda nebo vlhkost zùstává v látce na membránì, ochranná vrstva redukuje odpaøování tìlesné vlhkosti skrze membránu nebo ochranou vrstvu.

Tìžší obleèení - mokré povrchové látky zpùsobují vìtší váhu odìvù. Kondenzáty jsou pøíèinou vìtší váhy odìvù, obvzláštì v pøípadì "wicking" podšívky.

Co mohu dìlat, pokud jsem již mé Outdoorové obleèení vypral bìžným pracím práškem?

Bìžný prací prášek zanechává na prádle substanci, která absorbuje vodu, a proto doporuèujeme vždy používat pro praní prací prostøedky Nikwax Tech Wash nebo Nikwax Daunen. Naše Nikwax prací prostøedky jemnì odstraòují špínu a bláto stejnì jako zbytky pracích prostøedkù bez poškození výrobcem nanesené originální vrstvy DWR (trvale vodìodolná vrstva).
Pokud je Vaše obleèení silnì zašpinìné a jsou na nìm konce i skvrny od oleje, pak byste mìli použít nìkterý bìžný prací prášek.

Mohu poškodit moji praèku, pokud v ní peru za použití výrobkù Nikwax na bázi vody??

Ne. Nikwax výrobky byly testovány pøedními výrobci a bylo potvrzeno, že mohou být bezproblémovì používány v praèkách. Nikwax je také naprosto neškodný pro odpady a odpadní vody.

Trvale vodìodolná vrstva (DWR)

Co znamení DWR?

Trvale Vodìodpudivá vrstva (DWR) je neviditelná ochranná vrstvièka, která je nanášena na všechny funkèní odìvy a vybavení. DWR chrání látku pøed nasáknutím vody. Voda vytváøí kapky na povrchu a stéká z materiálu dolù. Je dùležité, aby bylo funkèní obleèení s DWR ošetøováno našemi pracími prostøedky, protože tím zùstane zachována jeho prodyšnost.

Mohu prát svou bundu v praèce?

Vìtšina nepromokavých, prodyšných bund se mùže prát v praèce, ale vždy je tøeba dodržovat pokyny pro èištìní. Nikwax doporuèuje impregnaci v praèce, protože tím lze dosáhnout rychlé, efektivní a rovnomìrné aplikace.

Co mohu udìlat, když mi propouští bunda nebo vybavení?

Mùže se Vám stát, že bude bunda nebo vybavení propouštìt. V tom pøípadì se jedná o kondenzáty potu, pøi kterých je narušena potøebná prodyšnost. Dùvodem mùže být buï narušená DWR nebo špína na Vašem vybavení. Nikwax doporuèuje nejdøíve odìvy a vybavení vyprat v Nikwax Tech Wasch a dále naimpregnovat pøíslušnou impregnací. Tím bude zajištìna dlouhodobá funkènost Vašich odìvù a vybavení. U Nikwax výrobkù není potøeba teplo pro aktivování vodoodpudivé vrsty.

Prodyšnost a wicking

Co znamená prodyšnost a proè je dùležité, aby byly odìvy pro otdoorové sporty prodyšné?

Co znamená "Wicking" a proè je to dùležité?

"Wicking" znamená, že se pot odvádí pryè od tìla. Cítíte se dobøe, když je vlhkost rychle odvedena pryè. Existuje mnoho druhù Wicking-podšívek.

Výrobky Nikwax

Jaké jsou výhody Výrobku Nikwax TX.Direct Wash -In oproti TX.Direct Spray-On?

V pøípadì, že zvolíte pro ošetøení Wash-In, nanese se aktivní vrstva èásteèek impregnace rovnomìrnì na celý odìv, což zahrnuje všechna vlákna, zipy, chlopnì. Pøi použití spreje zùstanou tyto hùøe dostupné èásti odìvù vìtšinou opomenuty. Pøi použití Wash-In je zajištìna rovnomìrná impregnace celého odìvu. U odìvù s ochrannou vrstvou PU pøesto doporuèujeme zároveò použít impregnaèní sprej. Svrchní stranu odìvu ošetøete TX.Direct Spray-On. Je vhodné ošetøit hlavnì více namáhaná místa (jako napø. ramena pod ruksakem)

Zmìní se použitím Nikwax vzhled obuvi?

Stejnì jako i ostatní èistící a impregnaèní prostøedky mùže Nikwax u tmavé nebo barevné kùže zpùsobit její lehké blednutí. Doporuèujeme radìji na nenápadném místì otestovat. Naše øada pro èištìní obuvi je v tomto smìru speciálnì vyvinuta tak, že v podstatì k blednutí vùbec nedochází.

Zmìní se použitím výrobkù Nikwax vzhled a struktura látky u odìvù a spacích pytlù?

Ne, použití Nikwax nemá vliv na zmìnu barev nebo narušení látky popø. spacích pytlù. Nikwax je neškodlivý i pro kožené odìvy. Také kožené odìvy je nezbytné impregnovat a Nikwax zajišuje jejich vodoodpudivost a prodyšnost. Nikwax je naprosto neškodlivý a neobsahuje žádná rozpouštìdla, která by mohla kùži narušit.

Vypadá to, že v lahvi výrobek ponìkud ztvrdnul. Lze jej pøesto ještì použít?

Ano, je možné, že dojde pøi transportu nebo zmìnách teplot k usazení produktu. To se také stává stává, pokud necháte produkt delší dobu stát ve skøíni. Pro dalši použití staèí dùkladné protøepání. Žádný problém.

Ovlivòuje tvrdost vody aplikaci èistících a impregnaèních výrobkù Nikwax?

Vyjímeèné. V pøípadì, že používáte velmi tvrdou vodu, pak byste mìli ještì pøidat kapku Nikwax èistícího prostøedku. Tím zamezíte usazování vápníku a pøedejdete bílým skvrnám na Vašich odìvech.

Lze používat výrobky Nikwax i pøesto, že zmrzly?

Doporuèujeme skladování Nikwax výrobky na suchém a vzdušném místì, popø. pod døezem. Nelze doporuèit skladování venku pøi nízkých teplotách. Výrobky by nemìly zmrznout.

Lze používat výrobky Nikwax i po projití lhùty spotøeby?

Nikwax garantuje životnost všech svých výrobkù po dobu 4 let. Každý výrobek je opatøen datem výroby. Ani prošlý výrobek by nemìl poškodit Vaše odìvy.

O kolik je tìžší látka po aplikaci výrobkù Nikwax?

Voda ve výrobcích Nikwax se odpaøí a zanechá po sobì pouze impregnaci. Pøi použití u UV Proof je možné, že látka ztìžkne o zhruba 1 až 4%. To závisí na typu látky a jejím stáøí a zda je ještì v látce obsažena vodoodpudivost. Napøíklad látka Pertex mùže vážit o cca 2% více. Což je samozøejmì výraznì ménì, než kdyby se promokavá látka nasákla vodou.

Fakta

Jak èasto je nutné ošetøovat odìvy, vybavení a obuv impregnaèními prostøedky Nikwax?

Pùsobení Nikwax výrobkù je dlouhodobé a velmi efektivní. V pøípadì správného ošetøení Vašich odìvù (tj. praní v Nikwax Tech Wash, a následné impregnace pøíslušnou impregnací), vydrží ošetøení ještì pøi dalších 4 - 6 praních v Nikwax Tech Wash. Pøi bìžném nošení Otdoorových odìvù doporuèujeme jejich praní a impregnaci dvakrát v roce.

Je opravdu nutné vìci pøed impregnováním vyprat?

Ano. V každém pøípadì doporuèujeme pro odstranìní špíny a zbytkù pracích práškù používat Nikwas Tech Wash nebo náš jiný prací prostøedek. Špína a zbytky práškù na praní mohou zpùsobit nerovnomìrnou aplikaci impregnace. Impregnovat by se mìly pouze èisté odìvy.

Co je možné udìlat v pøípadì, že se lepené švy na bundì zaèínají rozlepovat?

Pøed praním a impregnací doporuèujeme pøekontrolovat lepené švy. V pøípadì jejich rozlepení byste je mìli nechat odbornì slepit. Švy je možné opravit za pomoci sekundového lepidla a pak opatrnì ruènì pøeprat v Nikwax Tech Wash a následnì naimpregnovat pomocí Nikwax TX.Dict Wash-In nebo Spray-On. Po uschnutí bude odìv opìt funkèní.

Co se stane, pokud budu tlaèit na houbièku pøi aplikaci Nikwax na suchou obuv?

Naše výrobky na obuv jsou vybaveny houbièkou. Pro lepší výsledky umyjte pøed impregnací Vaši obuv pod tekoucí vodou, v pøípadì silného zneèištìní doporuèujeme použít náš èistící prostøedek, a následnì na ještì mokrou obuv nanést pøíslušný impregnaèní prostøedek. Impregnace se nanáší zlehka, není potøeba ji do obuvi vtlaèovat. Pro obuv vyrobenou z nubuku, semiše, látky a kùže doporuèujeme používat naše impregnace ve spreji.

Sušení v sušièce

Pomáhá teplo pro aktivaci impregnace?

Naše výrobky fungují bez aktivace teplem. Naše výrobky fungují dokonce ještì lépe, než výrobky konkurence, které se musejí aktivovat teplem. Výrobky na bázi fluoridu uhlièitého potøebují pro svojí aktivaci teplo, ale protože výrobky Nikwax fluorid uhlièitý neobsahují, fungují bez zahøátí. Tím šetøíte nejen Váš èas, ale i peníze.

Je nutné dát prádlo po impregnaci do sušièky?

Ne. Vynikající výsledky jsou pøi aplikaci Nikwaxu i po uschnutí na vzduchu.

Životní prostøedí

Co rozumí Nikwax pod "pøátelský vùèi životnímu prostøedí"?

Na všech výrobcích Nikwax na bázi vody je uvedeno, že neobsahují žádné plnící plyny, nejsou jedovaté, neohrožují životní prostøedí a nejsou testovány na zvíøatech.M imoto neobsahuje Nikwax žádný Fluorid uhlièitý.
Nikwax vyrábí výrobky, které jsou bezpeèné jak pro spotøebitele, tak pro životní prostøedí a nepoužívá žádné složky, které by mohly škodit jak pøírodì tak spotøebiteli.

Co znamená "na bázi vody"?

To znamená, že používáme vodu jako transportní prostøedek pro impregnaci. Všude kam se na našich odìvech nebo obuvi mùže dostat voda, tam se tudíž mùže dostat i impregnace a tím je zajištìno dokonalé ošetøení.
Protože používáme vodu jako transportní prostøedek, nepotøebujeme žádné další podpùrné chemické prostøedky. Naše výrobky jsou tím pádem pøátelské vùèi životnímu protøedí a spotøebiteli a protože jsou zároveò na bázi vody, mohou být koncentrovanìjší, než jiné prostøedky a tím pádem ušetøíte Vaše náklady. Nikwax výrobky na vodní bázi jsou velmi JEDNODUŠE použitelné, BEZPE

Proè Nikwax nepoužívá fluorid uhlièitý? Nelze dosáhnout jeho užitím lepších výsledkù?

Pøed nìkolika lety testoval Nikwax v laboratoøích polymer fluoridu, protože fluorid uhlièitý odpuzuje i olej. Konkurenèní výrobky na bázi fluoridu uhlièitého jsou èas od èasu testovány. Bylo zjištìno, že konkurenèní výrobky na bázi fluoridu uhlièitého nabízejí pouze krátkodobou impregnaci, protože vodoodpudivá vrstva se brzy odøe.
Nezávislé testy v posledních ètyøech letech potvrdily, že se komponenty polymerù fuoridy v pøírodì velmi špatnì odbourávají a dlouho zùstávají jak v pøírodì, tak v lidských buòkách. Pøi testování tìchto látek na krysách bylo dokonce už v malých množstvích zjištìno, že mohou zpùsobovat rakovinu.

Nikwax se domnívá, že lze dlouhodobou vodoodpudivost dosáhnout i bez použití fluoridu uhlièitého a tím zároveò chránit spotøebitele a životní prostøedí pøed tìmito neakceptovatelnými riziky. Pro více informací prosím navštivte: Fluorokarbony (PFC)

Je pravda, že nìkteøí výrobci øíkají, že jsou jejich výrobky pøátelské vùèi ozónu?

Nìkteøí výrobci øíkají, že jsou jejich výrobky pøátelské vùèi ozónu, i když stále pro jejich výrobu používají plnící plyn, který zpùsobuje globální oteplování. Použité plnící prostøedky jsou navíc škodlivé a velmi hoølavé. Více než 90% aerosolu se uvolòuje do atmosféry a nemá žádný vliv na funkènost výrobkù a ani nezlepšuje impregnaèní schopnost. Naproti tomu jsou vysoce koncentrované výrobky Nikwax (více než 35% obsahu), které fungují na bázi vody. Pro impregnaci není potøeba takové množství výrobku a tím se spoøí i odpad na obalech a proto jsou naše výrobky pøátelštìjší vùèi životnímu prostøedí. Stále zlepšujeme naše obaly tak, aby mohly být recyklovány nebo biologicky zlikvidovány a tak došlo k redukci množství odpadu.