Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Jak funguje Nikwax

1 2 3

 

Voda na materiálu ošetøeném Nikwax se sráží do kapièek, èímž se minimalizuje kontaktní plocha mezi vodou a matriálem.

Pokud se zvyšuje tlak, jako napøíklad pøi dopadání deštì na vrchní vrstvu materiálu, naruší se kapkám sice jejich struktura, ale nemusejí se ještì dostat do látky.

Vodìodolné látky zamezují kontakt s vodou, která se hromadí na jejich povrchu.

 

Z jakých jednotlivých látek se skládá Nikwax a jak funguje?

Pøed pìtadvaceti lety vyvinul a patentoval Nick Brown, zakladatel Nikwax, vodìodpudivý elastomer Nikwax TX.10i. Elastomer TX.10i se používá na EVA, stejném materiálu, který je používaný na pružných podrážkách bot. U tohoto patentu se jedná o modifikaci molekulární struktury o Ocokerit (zemní vosk), který je typický svou køehkostí. Tato zmìna zpùsobila posílení molekuly, která se chová velmi elasticky a pružnì. Polymer TX.10i je aktivní hlavní složkou ve všech Nikwax výrobcích, které se používají na obuv a textil. Toto je technologie, která dává našim výrobkou vysokou funkènost. Pøi ošetøení Nikwax je textilní a kožená struktura látky obalena vrstvou molekul vodìodpudivé a elastické TX.10i. Tyto molekuly se váží na vše, co absorbuje vodu, a zároveò zanechávají prostor mezi jednotlivými vlákny volný a prodyšný. Nikwax impregnace se pohybuje a ohýbá zároveò s textilními a koženými vlákny. Proto je Nikwax impregnace funkèní i po nìkolika vypráních a neztrácí nic na své funkènosti narozdíl od jiných srovnatrelých výrobkù, které musejí být aplikovány po každém praní.

Elastomer TX.10i umožòuje textilu vìtší zátìž. I pøi špinìní textilu, kdy se špínou obalují jednotlivá vlákna a tím zaniká prodyšný prostor, je zachována lepší rozpínavost. Impregnace dále zajišuje, že jsou vlákna látky potažena elastickým polymerem, a tím je zlepšena jejich pružnost. Tím je možné vlákna ohýbat až do urèitého bodu a opìt bez poškození vrátit do pùvodního stavu. Ošetøená vlákna je možné více zatìžovat, aniž dpchází k jejich trvalé deformaci.

Nikwax - Easier, Safer, Drier