Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Jak funguje Nikwax

úvod
Zelená pro èištìní, fialová pro impregnaci
Jednoduchý test pro pøezkoušení vodoodolnosti
Ošetøení odìvù
Ošetøení obuvi
Ošetøení na vybavení

Ošetøení na vybavení

Aplikace Nikwax výrobkù je velmi jednoduchá, efektivní a dlouhodobá. Pøi ošetøení dojde ke spojení elastických, vodoodpudivých polymerù s vlákny textilií. Mezi vlákny zùstanou dostateèné mezery mezi, které zajistí potøebnou prodyšnost. V Nikwax ošetøených textiliích se mùžete volnì pohybovat a bude Vám zajištìna jejich dlouhodobá funkènost. Nikwax ovlivòuje jak vzhled textitií tak Váš pocit, když je nosíte. Všechny prostøedky fungují na bázi vody, jsou bezpeèné pro životní prostøedí a nejedovaté. Ideální pro všechny druhy odìvù, obuvi a vybavení.

Pro speciální informace o našich výrobci navštivte naši paletu výrobkù.

Ošetøení na spací pytle

Nikwax èistící prostøedky Tech Wash & Down Wash èistí aniž by zhoršovaly vodoodpudivost a zároveò napomáhají zlepšovat prodyšnost spacích pytlù. Nikwax impregnaèní prostøedky jsou na bázi prodyšných, vodoodpudivých elastomerù TX.10i, které obalí všechna vlákna povrchového materiálu a náplnì. Pokud jsou spací pytle ošetøeny Nikwax, nebudou tak rychle vlhnout a zùstanou dlouho suché.

Ošetøení na horolezecká lana

Nikwax Rope Proof výraznì zabraòuje nasákání horolezeckého lana vodou (dynamicky a staticky). Ošetøení pomáhá zachovat pøirozené vlastnosti lana a minimalizovat tìžknutí za špatnýchpovìtrnostních podmínek. 

Ošetøení na syntetické stany a markýzy.

Vyèistìte pomocí houbièky a Nikwax Tech Wash a odstraòte veškeré skvrny. Stan namoète do èisté vody a pomocí mýdla odstraòte špínu. Impregnujte a chráòte pøed sluneèním záøením použitím UV Proof.

Ošetøení na bavlnìné stany a markýzy 

Vyèistìte pomocí houbièky a Nikwax Tech Wash a odstraòte veškeré skvrny. Stan namoète do èisté vody a pomocí mýdla odstraòte špínu. Impregnujte zøedìným Cotton Proof.

Ošetøení na Ruksaky 

Vyèistìte pomocí houbièky a Nikwax Tech Wash. Odstraòte veškeré skvrny. Aplikujte impregnaci Nikwax Tent & Gear SolarProof pøímo na vlhký materiál.l