Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Jak funguje Nikwax

úvod
Zelená pro èištìní, fialová pro impregnaci
Jednoduchý test pro pøezkoušení vodoodolnosti
Ošetøení odìvù
Ošetøení obuvi
Ošetøení na vybavení

Ošetøení odìvù

Výrobky Nikwax na bázi vody obsahují elastické vodoodpudivé polymery, které jsou vysoce elastické a mají schopnost spojit se s textilií nebo kùží. Aktivní èástice jsou transportovány pomocí vody do tìch èásti textilu a kùže, které nasákají vodu, namísto aby zùstaly pouze na povrchu materiálu. Aktivní látky se naváží pøímo na jednotlivá vlákna tak, že mezi nimi mùže procházet vzduch, ale ne molekuly vody. Díky flexibilitì polymerù proniknou aktivní látky pøímo do materiálu a tím je zaruèena dlouhodobá impregnace. Aplikace impregnace na textil nemìní pùvodní vzhled a funkèní vlastnosti. Nikwax prostøedky jdou na bázi vody, pøátelské pro životní prostøedí a nehoølavé. Neobsahují žádný fluorid uhlièitý. Jsou ideální na všechny bìžné odìvy, vysoce funkèní odìvy, fleece nebo kožené bundy, krátce: pro všechny odìvy, které nosíte za deštì.

Pro informace o výrobku použijte náši paletu výrobkù.

Ošetøení na vodoopudivé / prodyšné odìvy

Pøi výrobì vodoodpudivých / prodyšných odìvù a vybavení se na povrch nanáší trvale vodoodolná vrstva (DWR). Vrstva DWR zajišuje srážení vody do kapek. Tento efekt maximalizuje prodyšnost pøi minimální kondenzaci. Pøesto DRW nevydrží navždy. Pro obnovení a vylepšení funkènosti Vašich odìvù a vybavení, byste je mìli vyprat v Nikwax Tech Wash a pak pokud je nutno aplikovat impregnaci tak použijte TX. Direct. Ideální na odìvy z Gore-Tex®, SympaTex®, Entrant®, Ultrex®, TriplePoint®

Ošetøení na fleece a odìvy se syntetickou podšívkou

I když synteticky podšité odìvy nebo fleece nasákají málo vody, umí jí uložit velké množství pøímo  mezi vlákna materiálu. Tím je velmi redukován izolaèní a tepelný efekt. Pøi ošetøení a správné péèi výrobky Nikwax Polar Proof mùžete výraznì zlepšit izolaèní vlastnosti Vašich odìvù hlavnì za deštivého poèasí. Zùstanete v suchu a teple a budete se cítit pøíjemnì. Nikwax nemìní vzhled ani prodyšnost odìvù a pøináší Vám pøíjemný pocit pøi nošení odìvù. Ideální na PolarTec®, Synchilla®, Chinella®, Thinsulate®, LiteLoft®, Primaloft®, Polarguard/ PolarguardHV® a Hollofill®

Ošetøení na péøové odìvy

Peøí je pøírodní materiál s nepøekonatelnými vlastnostmi pomìru tepla a váhy. Je stlaèitelné, pružné a pokud je dobøe ošetøováno ,má velmi dlouho životnost. Velkou nevýhodou je, že vlhké peøí ztrácí vzdušnost a své izolaèní schopnosti. Pro optimalizaci funkènosti Vašich péøových odìvù je nezbytné: 1) èistit péøové odìvy pravidelnì pomocí Down Wash  2) ošetøovat výrobky za pomoci Nikwax Down Proof. Pro praní péøových odìvù v automatické praèce používejte vždy praèku s pøedním plnìním. Vrchní plnìní by je mohlo poškodit.

Ošetøení na bavlnìné odìvy

Bavlnìné odìvy mohou absorbovat velké množství vody. Bavlnìné odìvy mohou být nebezpeèné, protože mokré ztrácejí zcela své izolaèní vlastnosti. Pøísloví mnoha lidí provozujících extrémní sporty je, že  "Bavlna mùže zabíjet", protože vìdí, že mokrá bavlna mùže zpùsobit hypotermii (podchlazení). Nikwax Coton Proof mùže zajistit nepromokavost bavlny a tak umožnit její bezpeèné použití i v outdoorových sportech.