Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Zelená pro èištìní, fialová pro impregnaci

úvod
Zelená pro èištìní, fialová pro impregnaci
Jednoduchý test pro pøezkoušení vodoodolnosti
Ošetøení odìvù
Ošetøení obuvi
Ošetøení na vybavení

Vývojem u Nikwax vznikly dvì øady výrobkù podle jejich typu použití.

Co znamená dvoustupòové použití?

Dvoustupòové použití s Nikwax výrobky znamená nejdøíve dùkladné oèištìní a pak správnou impregnaci, pro obnovení výrobcem udaných vlastností u odìvù, obuvi a vybavení pøípadnì jejich zlepšení. Použití našich èistících a impregnaèních výrobkù je jednoduché rozlišit: zelený uzávìr je pro èištìní a fialový pro impregnaci.

Zelená pro èištìní

Prvním krokem v našem konceptu je provést oèištìní - jedno jestli se jedná o odìvy, obuv nebo vybavení. Je dùležité odstranit všechen prach, špínu, staré prací prostøedky atd., protože všechny vodoodolné odìvy, obuv a vybavení fungují lépe èisté.

Naše èistící prostøedky odstraòují všechny staré zbytky pracích prostøedkù. Zbytky pracích prostøedkù absorbují vodu a tím poškozuji DWR vrstvu.

Naše èistící prostøedky na obuv se nanášejí houbièkou a dùkladnì odstraòují starou špínu, skvrny atd. ze všech druhù obuvi (pro volný èas, sport, golf, bìžecké obuvi) a obnovují jejich vzhled, aniž by tím narušily vodoodolnost. Špína a prach by èasem narušily vodoodolnost. Pravidelné èištìní pomùže k udržení vodoodolnosti.

Vždy používejte naše výrobky Nikwax "zelené pro èištìní" "fialové pro ipregnaci".

Fialová pro impregnaci

Druhým krokem správného ošetøení pro odìvy, obuv a vybavení je impregnace.

Všechny naše výrobky ochraòují dlouhodobì odìvy, obuv a vybavení pøed deštìm a zajišují, že zùstanete Vy, Vaše nohy a Vaše vybavení pøi deštivém poèasí v suchý.

Pøi ošetøení výrobky Nikwax je zachována prodyšnost Vašich odìvù a obuvi; zamezuje pronikání vlhkosti do Vašich odìvù a transportuje ji na povrch materiálu.Tím se zachovává správná teplota tìla. 

Naše èistící výrobky v aplikaci s pumpièkou a urèené pro praní na odìvy a vybavení nezanechávají žádné zbytky, které by narušovaly vodoodolnost.

Naše impregnaèní výrobky na obuv v aplikaci s houbièkou a s pumpièkou se mohou používat na sportovní obuv, obuv pro volný èas, bìžeckou obuv, obuv na golf atd. (kožené a textilní obuvi) èímž zlepšíte nebo obnovíte jejich vodoodolnost.

Pro dosažení a zlepšení vodoodolnosti by se mìly pravidelnì odìvy, obuv a vybavení èistit za pomocí výrobkù Nikwax.