Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Nikwax doporuèuje

Vážíme si lidí a firem, kteøí se zabývají prodejem našich výrobkù, a kteøí znají skuteènou kvalitu našich výrobkù za deštivého poèasí: zùstat venku za deštivého poèasí v suchu a cítit se pøíjemnì.

Zde je pøíklad firmy, která doporuèuje Nikwax:

 

Doporuÿení výrobce

 

Nikwax Sponzoring

Zkušenosti nám ukázaly, že sponzorování výrobky, napø. pøi expedici je velkým pøínosem pro obì strany. Mùžeme získat neocenitelné zkušenosti o kvalitì a funkènosti našich výrobkù, protože budou otestovány za extrémních podmínek a jejich uživatel zùstane v suchu, teple a bude se cítit dobøe venku za deštivého poèasí.

Ray Mears

Svìtoznámá autorita pro pøežití v pøírodì a práci v buši. Ray a jeho tým v Woodlore (v lesích a ve škole) používali dennì Nikwax pro èištení a impregnování svých odìvù, obuvi a vybavení. Ray ví, že s Nikwax bude i venku za deštivého poèasí v suchu a teple a bude se cítit pøíjemnì.

 

Martin Fear
organizoval technické vybavení pro Global Challenge závody 2004

Martin a jeho tým na Global Challenge plachtních závodech používali Nikwax, aby mìli své odìvy ve vynikající formì. Na jachtì je pøi závodech kolem témìø celé zemìkoule životnì dùležité být v suchu a teple (tím se zvìtšuje i šance na vítìzství).

 

 

Peter Harrison
Pro mého sponzora Nikwax Ltd....

"Dìkujeme mockrát za podporu od Nikwax. Plachta byla opravdu výborná a má už za sebou nìkolik závodù. Nejenom tad v Anglii, ale také na svìtovém šampionátu v Karnaku. S potìšením se s Vámi podìlím o své zvolení Britským týmem GBR Národním Topper za squada. Zase o krok blíže ke svému životnímu snu být èlenem olympijského týmu."

 

Kdo doporuèuje Nikwax:

Red Fox Clothing
A&M Leathers
Carrera Leathers
Eider Skiwear
Lundhags Skomakarna AB
Red Green
Runnarkop Clothing
Summit SA
Trilhas e Rumos
Vander
Black Diamond
Olympia Gloves
Cabelas
PEAK UK
Terra Nova
Aegis Shoes
Blundstone
Danner
Hi-Tec
Loveson
Raichle
TrekSta
Chaco
Lockwoods