terms banner

Zasady i Warunki

OGÓLNE WARUNKI KRZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY NIKWAX ("STRONY")

Prosimy przeczytać uważnie poniższe warunki przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony.

 1. Stosowanie i zakończenie
  1. Przez połączenie się z naszą stroną wyrażacie Państwo akceptację poniższych warunków i wszelkich mających zastosowanie przepisów. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na bycie związanymi wspomnianymi warunkami w takim przypadku prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.
  2. Wspomniane warunki ogólne:
   1. Mają zastosowanie do Państwa w momencie połączenia się z naszą stroną internetową.
   2. Mogą być zmienione przez firmę Nikwax lub wygasnąć bez wcześniejszego powiadomienia, z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym momencie. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że firma Nikwax nie jest zobowiązana informować Państwa o tych zmianach i że na Państwu spoczywa odpowiedzialność za ustalenie czy warunki ogólne nie uległy zmianie. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na jakiekolwiek zmiany należy natychmiast zaprzestać korzystania z tej strony.
  3. Postanowienia zawarte w warunkach ogólnych odnoszące się do wyłączenia odpowiedzialności, praw autorskich, znaku handlowego, ograniczenia odpowiedzialności, gwarancji odszkodowania, odsyłaczy hipertekstowych, zerwania, warunków ogólnych sprzedaży towarów oraz przepisów prawa i jurysdykcji nie ulegaj wygaśnięciu.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Ta witryna i materiały, produkty i usługi na niej umieszczone są dostępne na zasadzie “tak jak jest” i “jak dostępne”.
  2. W pełnej rozciągłości prawnej firma Nikwax nie udziela żadnych (i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności z tym związanej w stosunku do wszystkich osób) rekomendacji i nie udziela gwarancji, w sposób wyrażony pośrednio i bezpośrednio w odniesieniu do tej strony internetowej oraz jej zawartości. Dotyczy to również zawartości, porad i opinii zawartych w linkach lub wypowiedziach osób trzecich współpracujących z tą stroną, włączając w to między innymi gwarancje w odniesieniu do jakości, dokładności, odpowiedniości, użyteczności, czasowości, niezawodności, pokupności i zdatności do określonego celu i nie naruszenia prawa w stosunku do zawartości tej strony lub wszelkich towarów lub usług zakupionych lub uzyskanych, bądź też wszelkich transakcji, do których doszło za pośrednictwem tej strony.
  3. Firma Nikwax w żaden sposób nie deklaruje ani nie gwarantuje, że materiał lub jakiekolwiek funkcje zawarte w obrębie tej strony lub zawartość wszelkich odsyłaczy hipertekstowych lub komentarzy, porad bądź opinii osób trzecich współpracujących z tą stroną będą nieprzerwane, dokładne, rzetelne, kompletne, lub, że obecne niedoskonałości zostaną poprawione ani też, że ta strona lub serwer, na którym strona jest udostępniona są wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów.
 3. Prawa własności intelektualnej
  1. Wyrażacie Pastwo zgodę na to, że wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej w materiale lub zawartości tej witryny pozostają w każdej sytuacji wyłączną własnością firmy Nikwax lub jej licencjobiorców
  2. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że zawartość tej strony jest dostępna dla Państwa na potrzeby własne i do użytku osobistego z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że zawartość tej strony można pobrać na dysk twardy komputera lecz nie do wykorzystania w celach komercyjnych i że jakiekolwiek inne użycie zawartości tej strony jest surowo wzbronione.
  3. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że zarówno osobiście jak i we współdziałaniu z innymi osobami lub też w imieniu osób trzecich - bezpośrednio lub pośrednio - nie będziecie Państwo kopiować, powielać, przesyłać, rozprowadzać, publikować, wystawiać na pokaz, wykorzystywać do celów komercyjnych lub tworzyć prac pochodnych w stosunku do zawartości tej witryny.
  4. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że nie wprowadzicie Państwo żadnej zmiany do informacji o zastrzeżeniu prawa do materiałów pobranych z tej witryny do Państwa osobistego, nie komercyjnego użytku.
  5. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że przez umieszczenie materiałów w tej witrynie, firmie Nikwax i wszystkim jej licencjobiorcom zostaje przyznana nieodwołalna, trwała licencja do wykorzystania wspomnianych materiałów w każdy sposób, jaki firma Nikwax uzna za stosowny. Licencja ta będzie opiewała na nadawanie programów, edycję, kopiowanie, dystrybucję i inne sposoby transmisji tego materiału.
  6. Znaki towarowe i znaki logo, jak również znaki usługowe wykorzystane i prezentowane w tej witrynie są, jeżeli nie określono inaczej, znakami handlowymi firmy Nikwax. Nie udziela się żadnych praw do wykorzystania żadnego z nich bez pisemnej zgody firmy Nikwax.
  7. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że jeśli naruszycie Państwo jakiekolwiek z praw własności intelektualnej wspomnianych powyżej, zostanie przeciwko Państwu najprawdopodobniej wszczęte postępowanie cywilne.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Z wyłączeniem śmierci lub uszkodzenia ciała wynikającego z rażącego zaniedbania ze strony firmy Nikwax, w pełnej rozciągłości prawnej wyrażacie Państwo zgodę na to, że firma Nikwax nie będzie odpowiadała (w kwestii zaniedbania, zobowiązania, odszkodowania deliktowego, obowiązku ustawowego lub w jakiejkolwiek innej formie) za to co następuje:
   1. Wszelkie straty lub zniszczenia powstałe z jakiejkolwiek przyczyny wynikające bezpośrednio lub pośrednio lub w jakikolwiek sposób lub odnoszący się do tej witryny, lub
   2. Zawierzenie lub wykorzystanie wszelkich informacji lub materiałów uzyskanych zarówno pośrednio jak i bezpośrednio w związku z korzystaniem z tej witryny, lub
   3. Wszelkie zakupy/zamówienia, które zostaną dokonane/złożone na towary i/lub usługi zarówno pośrednio jak i bezpośrednio poprzez tę witrynę, włączając w to wszelkie odszkodowania za straty lub przepadek zysku, bez jakichkolwiek ograniczeń, lub
   4. Wszelkie inne straty, w tym pieniężne, pozostające w jakikolwiek sposób w związku z wykorzystaniem tej witryny.
  2. Warunek 4.1 ma zastosowanie nawet jeżeli firma Nikwax została powiadomiona o możliwości takiej straty lub odszkodowania.
  3. Zgadzają się Państwo z tym, że wszelkie umowy, zamówienia bądź zakupy dóbr lub usług, powstałe między osobami trzecimi a Państwem za pośrednictwem tej witryny, są przedmiotem warunków ogólnych osób trzecich, i że firma Nikwax nie będzie stroną ani też w jakikolwiek sposób nie będzie odpowiedzialna lub zobowiązana w stosunku do Państwa, w odniesieniu do wszelkich transakcji pomiędzy Państwem i tymi osobami.
  4. Zgadzacie się Państwo z faktem, iż to na Państwu spoczywa pełna odpowiedzialność za ocenę wszelkich dóbr i usług oferowanych w tej witrynie, oraz za jej pośrednictwem przez osoby trzecie.
  5. Firma Nikwax nie jest w stanie, i stąd nie przyjmuje żadnych zażaleń ani nie udziela gwarancji dotyczących bezpieczeństwa informacji przekazywanych osobom trzecim za pośrednictwem tej witryny.
  6. Zgadzacie się Państwo z tym, że firma Nikwax nie kontroluje informacji, które mogą zostać uzyskane poprzez tą witrynę lub do których można uzyskać dostęp poprzez jakiekolwiek inne strony internetowe, które Państwo odwiedzacie w związku z korzystaniem z tej witryny.
  7. Godzicie się Państwo na to, iż firma Nikwax nie bada sposobu wykorzystania tej witryny przez Państwa lub innych użytkowników w zakresie danych i treści, które Państwo lub inni użytkownicy przesyłają do i/lub z tej witryny.
  8. W związku z powyższym firma Nikwax wyklucza odpowiedzialność wszelkiego rodzaju i w pełnej rozciągłości prawnej (co obejmuje zniesławienie, nadużycie zaufania, naruszenie prywatności, zaniedbanie i wszelkie inne naruszenia własności intelektualnej) odnośnie przesyłania lub odbierania informacji wszelkiej natury, do których można uzyskać dostęp poprzez tą witrynę.
 5. Powiadomienie
  1. Firma Nikwax może dostarczać powiadomienie Państwu w każdy z podanych sposobów:
   1. pocztą elektroniczną
   2. ogólnym zawiadomieniem umieszczonym na tej witrynie
   3. pisemnym powiadomieniem dostarczonym listem priorytetowym na adres przez Państwa wskazany.
 6. Odsyłacze hipertekstowe
  1. Firma Nikwax może umieszczać odsyłacze ze swojej witryny do innych witryn internetowych, jednakże przyjmujecie Państwo do wiadomości, że firma Nikwax nie ma kontroli nad tymi odsyłaczami hipertekstowymi (i wszelkimi innymi odsyłaczami osób trzecich) i że korzystacie Państwo z tych odsyłaczy na swoje własne ryzyko.
  2. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że firma Nikwax nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek odsyłaczy hipertekstowych lub/i politykę z nimi związaną (lub jakimikolwiek odsyłaczami osób trzecich), co zostało już wspominane w punkcie 6.1.
 7. Wykorzystanie witryny
  1. Jeżeli na tej witrynie znajdują się tablice ogłoszeniowe, pokoje czatów lub inne udogodnienia służące przekazywaniu informacji lub komunikacji (nazwane ogólnym terminem “fora”), wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie z tych forów jedynie w celu wysyłania i odbierania informacji i materiałów, które są właściwe i związane z poszczególnymi forami. Zgadzacie się Państwo między innymi nie robić tego co następuje:
   1. Zniesławiać, obrażać, nękać, śledzić, grozić lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i unikania rozgłosu) innych osób.
   2. Publikować, zamieszczać, dystrybuować lub rozpowszechnia wszelkich zniesławiających, naruszających dobre imię, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem materiałów lub informacji.
   3. Przesyłać plików, które zawierają programy lub inny materiał chroniony prawami własności intelektualnej (lub prawem do prywatności i unikania rozgłosu) jeżeli nie jesteście Państwo w ich posiadaniu lub nie macie Państwo nad nimi kontroli, lub też nie otrzymaliście Państwo wszystkich niezbędnych na to pozwoleń.
   4. Przesyłać plików, które zawierają wirusy, plików uszkodzonych lub wszelkiego innego oprogramowania lub programów, które mogą szkodzić działaniu innych komputerów.
   5. Kasowa jakichkolwiek informacji o wkładzie autora, informacji prawnych lub oznaczeń odnośnie własności lub etykiet we wszelkich przesyłanych plikach.
   6. Fałszować źródeł lub oryginałów oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanych plikach.
   7. Reklamować lub oferować na sprzedaż jakichkolwiek dóbr lub usług jak również prowadzić lub rozsyłać ankiet, konkursów lub “łańcuszków”.
   8. Pobierać wszelkich plików zamieszczonych przez innego uczestnika forum, którego Państwo znacie, lub macie prawo znać, a które nie mogą być rozpowszechniane w ten sposób. Przyjmujecie Państwo do wiadomości, że wszystkie fora są publiczne i nie służą do prywatnej komunikacji. Dalej poświadczacie Państwo, że czaty, umieszczanie wiadomości, konferencje i wszelka inna komunikacja prowadzona przez innych użytkowników nie jest sygnowana przez firmę Nikwax i taka komunikacja nie powinna być traktowana jako sprawdzana lub zatwierdzana przez Nikwax. Firma Nikwax zastrzega sobie prawo do tego, by pod jakimkolwiek pozorem usuwać bez powiadomienia wszelką zawartość forów przekazaną przez użytkowników, włączając w to wiadomości umieszczane na tablicy ogłoszeń. Firma Nikwax zastrzega sobie prawo do odmówienia według własnego uznania każdemu z użytkowników dostępu do tej witryny lub jakiejkolwiek jej części bez powiadomienia.
 8. Regulamin sprzedaży towarów
  1. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie sprzeczne z warunkami sprzedaży towarów z Nikwax iw takim zakresie, warunki sprzedaży towarów będą miały pierwszeństwo.
 9. Odszkodowanie
  1. Zgadzasz się zabezpieczyć firmę Nikwax przed wszelkimi działaniami, roszczeniami, kosztami, wydatkami (w tym wszystkimi kosztami prawnymi) oraz odszkodowaniami wniesionymi przeciwko firmie Nikwax lub poniesionymi przez nią, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tych warunków lub jakichkolwiek działań związanych z korzystaniem z Witryny ( w tym zaniedbania lub bezprawnego zachowania) przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do Witryny przy użyciu Twojego imienia i nazwiska lub jakiejkolwiek innej nazwy, pod którą zarejestrowałeś się w ramach tej Witryny.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia
  1. Jeśli masz mniej niż 18 lat, zgadzasz się, że otrzymałeś zgodę swoich rodziców na przesyłanie nam przez Internet jakichkolwiek informacji o sobie lub kimkolwiek innym.
  2. Nikwax nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że zawartość tej Witryny jest odpowiednia dla osób poniżej 18 roku życia.
 11. Odcięcie
  1. Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie w całości lub w części uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny na mocy jakiegokolwiek aktu prawnego lub przepisu prawa, takie postanowienie zostanie w wymaganym zakresie oddzielone od warunków i uznane za nieskuteczne, o ile jest to możliwe bez zmiany pozostałych postanowień niniejszej umowy i w żaden sposób nie wpływa na żadne inne okoliczności ani ważność lub egzekwowanie niniejszych warunków.
 12. Prawo i jurysdykcja
  1. Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane pod każdym względem zgodnie z prawem angielskim, a strony nieodwołalnie zgadzają się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów, pozwów, działań, arbitrażu lub postępowań, które mogą wyniknąć z tych warunków lub w związku z nimi, pod warunkiem, że Nikwax ma prawo, według własnego uznania, do wszczęcia i prowadzenia postępowania w dowolnej innej jurysdykcji lub jurysdykcjach, niezależnie od tego, czy odbywa się to jednocześnie, czy nie.

This page is cached

Loading ...