Videnskabsmænd og forskere verden over arbejder hårdt på at forbedre vores forståelse for miljøet. Respekt for videnskaben er en vigtig del af tilgangen hos Nikwax.
 

Verdens førende producent af sikre, effektive imprægneringsprodukter til rengøring og pleje af udendørsudstyr

 

Nikwax's filosofi og principper

En kombination af følelser og videnskab

De fleste mennesker indrømmer gerne, at de har et følelsesbetonet forhold til miljøet. Vi værdsætter naturlig skønhed, vi går på udkig efter det, og når vi finder det, føler vi os glade. Men når vi ikke finder det, og vi finder forurening og ødelæggelse i stedet, så bliver vi uundgåeligt triste. En følelsesbetonet radar er en vital del af det at være menneske, og det er det største motivationselement, der får os til at handle på miljøspørgsmål.

Men følelser alene giver os ikke altid en forståelse, der er tilstrækkelig detaljeret. Hos Nikwax motiveres vi som alle andre af vores følelser. Men vi sætter også stor værdi på rationel analyse. Uden videnskaben ville vi ikke vide, hvad det er, der forårsager klimaforandringerne, vi ville ikke have forståelse af giftige kemikalier, og vi ville ikke have en særlig god ide om antallet af arter, der trues af udryddelse. Ligeledes kan vi uden målinger og eksperimenter ikke vide, om de løsninger vi udtænker, er effektive.

Hos Nikwax gør vi en indsats for at holde os orienteret om relevant videnskab, der giver os en dybere forståelse af problemerne og udfordringerne. Hvad der er lige så vigtigt er, at vi ved implementeringen af en politik, der sigter på at tackle et af disse spørgsmål, sørger for, at vi har en måde at måle resultaterne på. Med en rationel tilgang sikrer vi, at vores handlinger ikke kun giver os en følelsesmæssig fordel men også en reel miljøgevinst.

Hvad vil det egentlig sige at være grøn?

At være grøn er meget in nu, men folk har forskellige opfattelser af, hvad det egentlig vil sige at være "grøn". Her hos Nikwax ønsker vi, at gøre det klart for vores kunder, hvad vi mener med at være "grøn", og at de bedømmer vores handlinger derefter. Følgende mener vi er de vigtigste punkter:

Beskyttelse af forbrugere og miljøet mod farlige kemikalier
Firmaer, der anvender kemikalier, bør prøve at gøre dem så ufarlige som muligt. Det er især vigtigt mht. efterbehandlingsprodukter som vores, der er beregnet til brug i hjemmet.
Kemikaliesikkerhed bør generelt dreje sig om fire hovedområder:

  • Er det ufarligt for mig nu? - Vil dette forgifte mig, gøre mig blind eller give mig forbrændinger? I Europa og på den udviklede verdens markeder giver forbrugerlovgivningen og mærkningslovgivningen en rimelig god beskyttelse.
  • Er det ufarligt for mig på lang sigt? - Vil det give mig kræft? Vil det give mig kroniske helbredsproblemer? Vil det ophobes i min krop - bioakkumulere? Vil det påvirke min fertilitet? Vil det stoppe mig fra at kunne bekæmpe sygdomme? Forbrugerlovgivningen er ofte svagere på dette område.
  • Er det ufarligt for miljøet nu? - Vil det slå fisk ihjel, forgifte min hund eller standse planters evne til at gro? I de udviklede lande burde miljølovgivningen beskytte med advarsler og love mod forurening.
  • Er det ufarligt for miljøet på lang sigt? - Vil det forårsage global opvarmning og klimaforandringer? Vil det nedbrydes til kemikalier, der er persistente i miljøet, og bioakkumulere? Vil det medføre udryddelse? Reducere biodiversiteten? Lovgivningen hjælper ikke altid så meget på dette område. Det tager en tidsalder, før en lovgivning bliver effektiv, og den er også svær at kontrollere.

Klik her for at se vores liste af stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Arbejder på at reducere vores bidrag til klimaændringer
Klimaændringerne er virkelige. De forårsages først og fremmest af mennesker, og det er et stort problem for både mennesker og økosystemer. Af alle mennesker på jorden har vi i den vestlige verden det største ansvar for problemet, både historisk og i nutiden. På en forskruet måde har den velstand som vi har skabt ved afbrænding af fossile brændstoffer, gjort os trygge mod klimaændringernes påvirkninger, hvilket dæmper vores motivation til at handle. Den sørgelige sandhed er, at verdens fattigste er de, der er mindst ansvarlige og mindst magtfulde men alligevel de mest sårbare over for klimaændringerne. Efter vores vurdering er det meget forkert.

Hos Nikwax mener vi, at man for at være grøn bør forsøge at gøre, hvad man kan for at bremse klimaforandringerne. Måling af ens drivhusgasproduktion er en start, men derudover skal man tage en eller anden form for aktion. Investering i mere effektiv teknologi, et skift til en mindre ødsel adfærd, valg af vedvarende energi og beskyttelse af kulstofdræn gennem konservering er blot nogle få eksempler på positive aktioner. Kampagner, debatter, oplysning, stemmeafgivelse og deltagelse ved protester kan også hjælpe til at flytte tingene i den rigtige retning. Klik her for at se en graf af vores CO2 emissioner og energiforbrug

Støtter bevaring af naturlige habitater
I det seneste kapitel i menneskehedens historie har mange mennesker opført sig som om den naturlige verden var et valgfrit ekstra, en god ting at have, men fundamentalt mindre vigtigt end penge og materielle besiddelser.

Men i denne holdning erkender man ikke, at intakte økosystemer stadig sørger for vores mest grundlæggende behov; vandregulering, ren luft, mad, klimaregulering og beskyttelse mod naturkatastrofer. Hvis vi skulle bygge og betale for maskiner og infrastruktur til at udføre alle disse økosystemtjenester, ville vi helt klart være meget fattige.

Men menneskeheden får mere fra den naturlige verden end blot disse konkrete tjenester. Vi får også noget, der er sværere at definere. Den følelse, vi får, når vi oplever kraften, mangfoldigheden og den rene skønhed ved livet her på denne planet, og vi da indser, at intet, som vi selv kan bygge eller udtænke, nogensinde kan sammenlignes med det. Erkendelsen af, at denne vidunderlige evolutionsproces er årsagen til vores egen skabelse og bevidsthed. Den naturlige verden er vores historie, vores nutid og vores fremtid. Den gør mere end blot at holde liv i vores krop; den fodrer vores sind, og den fodrer vores sjæl. Det er virkelig, virkelig nødvendigt, at vi bevarer den. Klik her for at se, hvad vi gør mht. naturbevaring

Ansvarlig holdning til affald
Affald er grimt og kan være farligt. Plastaffald er et særligt problem på grund af dets modstandsdygtighed over for bionedbrydning. En masse produkter og emballage ender på lossepladser, som kræver betydelige mængder jord, der skal udgraves og fyldes med affald. Derudover er der betydelige energi- og kulstofsudgifter forbundet med transport af affald, der skal bortskaffes eller genbruges.

Hos Nikwax mener vi, at en virksomhed, der ønsker at være grøn, skal forsøge at gøre to ting. For det første skal den reducere den samlede mængde emballage, der bruges til dens produkter, og for det andet, øge brugen af genbrugelige materialer i dens produkter, emballage og kontorartikler. Klik her for at se data om vores emballageeffektivitet

Kampagner for en ændring i samfundet som hele 
Nikwax’s miljømæssige samvittighed stammer fra stifteren og ejeren Nick Brown. Hans personlige overbevisning er afspejlet i den virksomhed, han har opbygget. De fleste andre virksomheder er nødt til at stå til regnskab over for aktionærer, hvis primære årsag til at investere i virksomheden er profit. Som følge deraf mener vi ikke, at industrier kan udvises tillid til at regulere sig selv omkring miljømæssige spørgsmål. Hvad der virkelig er behov for, er for vælgerne at vælge regeringer, der er villige til at træffe svære beslutninger, beskatte de store forurenere og tilskynde til effektivitet og innovation inden for grøn teknologi.

For at kunne flytte den miljømæssige ansvarlighed højere op på den politiske dagsorden, skal samfundet i almindelighed være mere bevidst og bedre informeret. Hos Nikwax mener vi, at en tilskyndelse til en åben debat, større eksponering af miljøspørgsmål og en bedre forståelse blandt offentligheden alle er vitale dele af det at være grøn. Klik her for at komme til vores side om Kampagner og Oplysning.