Verdens førende producent af sikre, effektive imprægneringsprodukter til rengøring og pleje af udendørsudstyr

 

Handelsbetingelser

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUG AF NIKWAX`S HJEMMESIDE ("SITE")

Læs omhyggeligt følgende betingelser og vilkår før du gør brug af denne hjemmeside.

1. Anvendelse og begrænsninger

1. Ved at gå ind på denne hjemmeside accepterer du at ville overholde disse betingelser og vilkår og al anden vedrørende lovgivning. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser og vilkår, så lad venligst være med at benytte hjemmesiden.

2. Disse betingelser og vilkår: 

• Gælder for dig når du går ind på hjemmesiden. 

•  Kan ændres eller slettes af Nikwax uden varsel, af hvilken som helst grund og på et hvilket som helst tidspunkt. Du accepterer at Nikwax ikke har nogen forpligtelse til at orientere dig om disse ændringer og at det er dit eget ansvar at holde øje med disse ændringer. Hvis du ikke kan acceptere disse ændringer skal brugen af hjemmesiden stoppe øjeblikkelig.

3. Forbehold i disse betingelser og vilkår med hensyn til fralæggelse af ansvar, copyright, varemærke, ansvarsbegrænsning, fritagelse for strafansvar, hypertext links, afbrydelse, betingelser og vilkår for salg af varer og lov og retsregler er gældende på trods af en hvilken som helst ophævelse.

2. Forbehold

1. Denne hjemmeside og materialer, produkter og services på hjemmesiden, er tilgængelig som det forefindes.

2. I henhold til lovgivningen, yder Nikwax ingen (og tager udtrykkelig forbehold derfor) garantier, udtrykt eller underforstået, med hensyn til denne web site, eller dens indehold, eller indehold, anbefalinger og meningstilkendegivelser, på en hvilken som helst hybertekst link eller tredieparts leverandører til denne web site, inkluderet men ikke begrænset til indbyggede garantier for kvallitet, akkuratesse, tilstrækkelighed, brugbarhed, tidsmæssigt, troværdighedsmæssigt, salgsmæssigt og tilretninger til et specielt formål, og ingen overtrædelser af indholdet på denne web site eller varer og services købt eller givet eller nogen transaktion indført af dig på denne web site.

3. Nikwax garanterer ikke for at materiale eller funktioner optaget på denne web site, eller indehold på hypertekst links eller nogen kommentarer, råd eller mening fra trediepart leverandør til denne web site, vil være uforstyret, retvisende, fuldstændige eller at nuværende fejl vil blive rettet, eller at denne web site eller serveren som muliggør denne web site er fri for virus eller andre skadelige elementer.

3. Ejendomsret

1. Du accepterer at al copyright, varemærker og andre rettigheder udtrykt i materiale eller indhold på denne web site, til enhver tid tilhører Nikwax eller deres licenstagere.

2. Du accepterer at indeholdet på denne web site er tilgængelig for dig som person og kun er til personlig brug, ikke til nogen form for kommerciel brug. Du accepterer at du kun må downloade indeholdet fra denne web site til en komputer harddisc, men ikke til kommerciel brug, og at al anden brug af indholdet på denne web site er total forbudt.

3. Du accepterer at du ikke, hverken selv eller i samarbejde med trediepart, direkte eller indirekte kopierer, reproducerer,sender, distribuerer, udgiver, viser, udnytter kommercielt eller laver afledt arbejde ud fra denne web site.

4. Du accepterer ikke på nogen måde at ændre nogen ejendomsretlig materiale down loaded fra denne web site, til dit ikke komercielle personlige brug.

5. Du accepterer at ved at sende materiale til denne web site, giver du Nikwax og deres licenstagere en uopsigelig, fri for royalty og gældende world wide ret til at bruge det fremsendte materiale i enhver retning som Nikwax finder passende. Tilladelsen vil inkludere mangfoldiggørelse, redigering, kopiering, distribution og andre måder at bruge materialet på.

6. Varemærker,logoer og tjenestemærker brugt og vist på denne web site er, hvis andet ikke fremgår, Nikwax`s varemærker. Ingen brug af disse må finde sted uden skriftlig tilladelse fra Nikwax

7. Du accepterer at overtrædelse af nogle af de ovenfor nævnte rettigheder, kan resulterer i retlig tiltag imod dig.

4. Ansvarsbegrænsning

1. Bortset fra dødsfald eller personlig skade som følge af forsømmelighed fra Nikwas`s side, og fuld dækket lovgivningsmæssigt, accepterer du, at Nikwax ikke hæfter for forsømmelighed , kontraktbrud, skader, bøder eller for andre af følgende forhold:

• Ethvert naturskabt tab eller skade, direkte eller indirekte relateret til denne web site, eller 

• Din tiltro til eller brug af informationer eller materiale taget enten direkte eller indirekte fra denne web site, eller 

• Alle køb eller odrer du laver på varer og/eller services enten direkte eller indirekte gennem denne web site, inklusive erstatning for tabt fortjeneste eller mistede forretninger, uden undtagelse, 

• Alle andre driftstab eller økonomiske tab, som på nogen måde relaterer til brugen af denne web site.

2. Betingelse 4.1 er gældende selv om Nikwax er blevet adviceret om muligheden for et sådant tab eller skade.

3. Du anerkender at enhver handel, ordrer eller køb af varer eller services lavet mellem dig og tredie part, gennem denne web site, er omfattet af betingelserne og vilkår hos trediepart og at Nikwax ikke er part i eller ansvarlig for nogen handling mellem dig og denne trediepart.

4. Du accepterer at det er dit ansvar alene at vurdere varer eller services tilbudt af denne web site eller nogen trediepart via denne web site.

5. Nikwax er ude af stand til at vurdere og kan derfor ikke påtage sig noget ansvar med hensyn til sikkerheden af informationer som du videregiver til trediepart som du har fra denne web site, enten direkte eller indirekte.

6. Du anerkender at Nikwax ikke har kontrol over de informationer som du kan tilegne dig på denne web site eller som kan tilegnes på nogen anden web site som du kan få adgang til via denne web site.

7. Du anerkender at Nikwax ikke har kendskab til eller undersøger dit eller andre brugeres brug af denne web site, eller indholdet i de informationer du eller andre sender eller uploader.

8. Nikwax fralægger sig derfor ethvert ansvar i henhold til lovgivning (dette inkluderer bagvaskelse, brud på fortrolighed, brud på privatlivets fred, forsømmelighed og ophavsretlig) for afsendelse eller modtagning af informationer fra denne web site, af enhver art om dig eller til dig.

5. Opsigelse

1. Nikwax kan meddele opsigelse på en hvilken som helst af følgende måder:

•  Elektronisk mail

•  En generel opsigelse på denne web site

•  Skriftlig opsigelse pr. anbefalet brev til den adresse du har opgivet til os.

6. Hypertext links

1. Nikwax kan overgive links fra sin egen web site til andre web sites, og du accepterer at Nikwax ikke har nogen kontrol over disse Hypertext Links (eller nogen anden trediepart link) og at du bruger disse links helt for egen risiko.

2. Du accepterer at Nikwax ikke har noget ansvar overfor indholdet eller politik på nogen Hypertext Links (eller nogen anden trediepart link) som nævnt i 6.1 ovenfor.

7. Brug af denne web site

Hvis denne site indeholder opslagstavle, chat rooms, eller oplysnings eller kommunikations faciliteter (Kollektive forums), accepterer du kun at bruge dette forum til at sende eller modtage beskeder og materiale som er anstændigt og relaterer dette specielle forum. Som eksempel og ikke som en begrænsning, accepterer du at når du bruger dette forum, må du ikke gøre følgende:

1. Bagtale, misbruge, overfalde, true eller på anden måde overtræde lovlige rettigheder (så som privatlivets fred) og andet.

2. Publicere, sende, distribuere eller udbrede nogen bagvaskelse, krænkelser, pornografisk materiale, uanstændigt eller urigtig materiale eller informationer.

3. Uploade filer som indeholder materiale som er beskyttet af ophavsrets loven (eller af beskyttelse af privatlivets fred) medmindre du ejer eller kontrollerer disse rettigheder, eller har fået alle nødvendige tilladelser.

4. Uploade filer som indeholder virus, forfalskede filer, eller nogen anden lignende software eller programmer som kan skade driften på andres computere.

5. Slette nogen forfatters signatur, lovlige noter, indregistrerede navne eller mærker på nogen uploadede filer.

6. Forfalske oprindelse eller kilder på software eller andet materiale som findes i en uploaded fil.

7. Annoncere eller tilbyde at sælge nogen form for materiale, services eller udføre eller sende nogen undersøgelse, konkurrence eller kædebrev.

8. Downloade filer sendt af andre brugere i dette forum, som du kender, eller burde kende. Du anerkender at alle forum er offentlige og ikke til privat kommunikation. Endvidere anerkender du at chats, fremsendt materiale og andet, ikke er godkendt af Nikwax, og at sådan kommunikation ikke vil blive , gennemset, vurderet, undersøgt eller godkendt af Nikwax. Nikwax forbeholder sig ret til af hvilken som helst grund og uden advicering at fjerne al indhold modtaget fra brugere, herunder opslag på opslagstavlen. Nikwax forbeholder sig ret til at nægte alle brugere adgang til denne web site eller dele deraf, uden forudgående advision.

8. Handels- og salgsbetingelser for varesalg

Intet i disse handels- og salgsbetingelser må være i modsætning med handels- og salgsbetingelser for salg af Nikwax produkter og i fald de er, er handels- og salgsbetingelserne for varer gældende.

9. Erstatning

Du accepterer at holde Nikwax skadesløs ved alle søgsmål,klager, omkostninger, udgifter (inklusiv alle sagsomkostninger) og skader påført eller lidt af Nikwax på grund af brud på disse betingelser og vilkår eller anden aktivitet udledt af dit brug af denne web site (inklusiv undladelser eller forkert opførsel) af dig eller andre personer som benytter denne web site i dit navn eller andre navne som du har registreret på denne web site.

10. Personer under 18 år

1. Hvis du er under 18 år, bekræfter du at du har fået dine forældres tilladelse til at sende oplysninger til os om dig selv eller andre via internettet.

2. Nikwax yder ingen garanti for at indeholdet på denne web site, er passende for folk under 18 år.

11. Ophør

Hvis nogle af disse betingelser og vilkår helt eller delvis skulle erklæres ulovlige eller uigennemførlige af den ene eller anden grund, vil der så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt, blive taget skridt til at dette bliver fjernet fra betingelser og vilkår, uden at ændre de resterende betingelser i denne aftale, og vil ikke på nogen måde have indflydelse på andre omstændigheder eller gældende regler eller gennemførsel af disse betingelser og vilkår.

12. Lov og ret

Disse betingelser og vilkår er gældende og håndhæves efter Engelsk lov, og parterne samtykker uigenkaldelig at retten i England og Wales har den eksklusive håndhævelse ved enhver diskussion, retsag, retlig skridt, voldgift eller sagsanlæg som måtte opstå ud fra eller i forbindelse med disse retningslinier og vilkår, på betingelse af at Nikwax har retten til at starte og forfølge sagsanlæg i en hvilken som helst anden retskreds.