Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Výzkum a vývoj

Výzkum v Nikwax laboratoøích

Pokud si chcete vychutnat sport a další aktivity za špatného poèasí, nebo abyste mohli minimálnì øíct, že Vám d隝 nevadí, musíte být správnì obleèeni. Naše výrobky testujeme nejen v laboratoøích, ale také za extrémních a vyjímeèných podmínek. Naše znalosti rozšiøujeme o znalost funkènosti rùzných druhù materiálù a výsledkem spojení tìchto informací je, že se i za špatného poèasí budete venku cítit dobøe.

Naše závazky k dalšímu vývoji

V Nikwax Waterproofing jsme se zavázali k vývoji výrobkù, které budou výborné jak pro životní prostøedí tak pro obchod a pro spotøebitele. Naše nejnovìjší výrobky, které byly právì dány do prodeje jsou mezi jinými Softshell Proof, UV Proof, impregnace v balení s pumpièkou na látku, kùži a nubuck; látku, kùži, nubuk a Suede proof. Mimoto jsme zmìnili složení výrokù tak, že již nejsou citlivé na tvrdou vodu. Nìkteré výrobky jsou natolik koncentrované, že je možné je øedit 3:1 namísto 2:1 v lahvi 300ml.

Náš výzkum a vývoj je podpoøen strategickým plánováním a seriózním øetìzcem vývojových cílù. Nikwax reinvestuje 19% svého zisku zpìt do výzkumu a vývoje.