Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Zamìstnání u Nikwax

Vítejte u pracovních pøíležitostí v Nikwax

Jak Nikwax pomáhá svým zamìstnancùm v dalším vzdìlávání a jejich osobním rozvoji. Níže nìkolik postøehù našich zamìstnancù.

Jméno Julie Peckham
funkce v exportním prodeji
Zaèátek u Nikwax v dubnu 2002

Jsem zodpovìdná za všechny exportní objednávky. Díky svojí práci mám kontakt s mnoha dalšími oddìleními jako je Výroba a Finanèní oddìlení. Je dùležité, abych spolupracovala s Výrobou a mohla tak koordinovat zakázky a tím zajistila jejich vèasné dodání. Jsem zodpovìdná za to, aby všechny pøedpisy pro export byly vèas zavedeny a aby byly všechny potøebné dokumenty pro transport v poøádku. To platí i pro zásilky do